कोनिकल हर्न एन्टेना

अन्य उत्पादनहरू

WR15 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 50-75GHz

WR15 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 50-75GHz

WR19 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 40-60GHz

WR19 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 40-60GHz

WR22 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 33-50GHz

WR22 आयताकार वेभगाइड टर्मिनल मिल्दो लोड 33-50GHz

WR22 waveguide-coaxial एडाप्टर 33-50GHz

WR22 waveguide-coaxial एडाप्टर 33-50GHz

WR28 waveguide-coaxial adapter18-26.5GHz

WR28 waveguide-coaxial adapter18-26.5GHz